Produktpaketkampanjer som konverterar

För leverantörer, återförsäljare och distributörer på IT -konsumentmarknaden

Villkor och bestämmelser

Innehåll:

Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 - Entreprenörens identitet
Artikel 3 - Tillämplighet
Artikel 4 - Erbjudandet
Artikel 5 - Avtalet
Artikel 6 - Ångerrätt
Artikel 7 - Konsumentens skyldigheter under betänketiden
Artikel 8 - Utövande av konsumentens ångerrätt och kostnader
Artikel 9 - Entreprenörens skyldighet vid återkallelse
Artikel 10 - Undantag från ångerrätten
Artikel 11 - Priset
Artikel 12 - Överensstämmelse och extra garanti
Artikel 13 - Leverans och genomförande
Artikel 14 - Kontrakt om fortlöpande prestationer: varaktighet, uppsägning och förlängning
Artikel 15 - Betalning
Artikel 16 - Klagomålsförfarandet
Artikel 17 - Tvister
Artikel 18 - Sektorsgaranti
Artikel 19 - Kompletterande eller avvikande bestämmelser
Artikel 20 - Ändring av de allmänna villkoren för Webshop Keurmerk

Artikel 1 - Definitioner

I dessa villkor ska följande termer ha följande innebörd:
 1. Tilläggsavtal: ett avtal där konsumenten förvärvar varor, digitalt innehåll och/eller tjänster med avseende på ett distansavtal och dessa varor, digitalt innehåll och/eller tjänster levereras av företagaren eller en tredje part på grundval av ett avtal mellan denna tredje part och företagaren;
 2. Tidsfrist: den period under vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;
 3. Konsument: en fysisk person som inte handlar för ändamål som har samband med hans eller hennes kommersiella, handels-, hantverks- eller yrkesmässiga verksamhet;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitalt innehåll: data som produceras och levereras i digital form;
 6. Kontrakt om fortlöpande prestationer: ett kontrakt som syftar till att leverera varor, tjänster och/eller digitalt innehåll under en viss period;
 7. Hållbar databärare: alla medel, inklusive e-post, som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är riktad till honom eller henne personligen på ett sådant sätt att framtida konsultation och användning är möjlig under en period som motsvarar det syfte som informationen är avsedd för och som gör det möjligt att återge den lagrade informationen i oförändrad form.
 8. Ångerrätt: Konsumentens möjlighet att inte fullfölja distansavtalet inom ångerfristen;
 9. Entreprenör: fysisk eller juridisk person som är medlem i Stichting Webshop Keurmerk och som tillhandahåller produkter, (tillgång till) digitalt innehåll och/eller tjänster till konsumenter på distans;
 10. Distansavtal: ett avtal som ingås mellan företagaren och konsumenten inom ramen för ett organiserat system för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster, där exklusiv eller extra användning av en eller flera tekniker för distanskommunikation sker fram till avtalets ingående;
 11. Standardformulär för återkallelse: det europeiska standardformuläret för återkallelse som finns i tillägg 1;
 12. Teknik för distanskommunikation: ett medel som ska användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och företagaren befinner sig på samma plats vid samma tidpunkt.

Artikel 2 - Entreprenörens identitet

RoBIT Källan BV
Postbus 132
7450 AC Holten
Nederländerna

KvK-nummer: 83204814
BTW-identifikationsnummer: NL862768743B01

Artikel 3 - Tillämplighet

 1. Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden från företagaren och för alla distansavtal som ingås mellan företagaren och konsumenten.
 2. Innan ett distansavtal ingås ska företagaren göra texten till dessa allmänna villkor tillgänglig kostnadsfritt och så snart som möjligt. Om detta rimligen är omöjligt ska företagaren ange på vilket sätt de allmänna villkoren kan kontrolleras och att de ska skickas kostnadsfritt om så begärs, innan distansavtalet ingås.
 3. Om distansavtalet ingås elektroniskt kan texten till dessa allmänna villkor, med avvikelse från föregående avsnitt och innan distansavtalet ingås, också tillhandahållas konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan lagra den på en långvarig databärare. Om detta rimligen är omöjligt ska det anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de på konsumentens begäran ska skickas kostnadsfritt till konsumenten, antingen på elektronisk väg eller på annat sätt, innan distansavtalet ingås;
 4. Om särskilda produkt- eller tjänstekrav gäller utöver dessa allmänna villkor ska andra och tredje stycket tillämpas i enlighet med detta, och om det finns motstridiga villkor kan konsumenten alltid åberopa den tillämpliga bestämmelse som är mest fördelaktig för honom eller henne.

Artikel 4 - Erbjudandet

 1. Om ett erbjudande är tidsbegränsat eller om vissa villkor gäller ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.
 2. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter, det digitala innehåll och/eller de tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna bedöma produkterna, tjänsterna och/eller det digitala innehållet på lämpligt sätt. Om företagaren använder sig av bilder är de sanningsenliga bilder av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara fel eller misstag i erbjudandet är inte bindande för entreprenören.
 3. Alla erbjudanden innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet.

Artikel 5 - Kontraktet

 1. Med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4 blir avtalet giltigt när konsumenten har accepterat erbjudandet och uppfyllt de fastställda villkoren.
 2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet på elektronisk väg ska företagaren omedelbart bekräfta mottagandet av att konsumenten har accepterat erbjudandet på elektronisk väg. Så länge som mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats får konsumenten avstå från att ingå avtalet.
 3. Om avtalet ingås elektroniskt kommer entreprenören att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för den elektroniska dataöverföringen och garantera en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt ska företagaren iaktta lämpliga säkerhetsåtgärder.
 4. Företagaren får, inom lagens gränser, samla in information om konsumentens förmåga att fullgöra sina betalningsskyldigheter och alla fakta och faktorer som är relevanta för att på ett ansvarsfullt sätt ingå distansavtal. Om företagaren på grundval av resultaten av denna undersökning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han laglig rätt att vägra en motiverad beställning eller begäran eller att ställa särskilda villkor för genomförandet.
 5. Före leverans av produkten ska företagaren skicka följande information tillsammans med produkten, tjänsten eller det digitala innehållet skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett tillgängligt sätt på en långsiktig databärare:
  1. Besöksadressen till företagarens affärsställe där konsumenten kan kontakta konsumenten vid eventuella klagomål;
  2. Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan utöva sin ångerrätt eller, i förekommande fall, tydlig information om att konsumenten är undantagen från ångerrätten;
  3. Information om befintliga eftermarknadstjänster och garantier;
  4. Priset inklusive alla skatter för produkten, tjänsten eller det digitala innehållet, i förekommande fall leveranskostnader och sättet för betalning, leverans eller genomförande av distansavtalet;
  5. Kraven för uppsägning av kontraktet om kontraktet har en löptid på mer än ett år eller på obestämd tid.
  6. standardformuläret för ångerrätt om konsumenten har ångerrätt.
  7. Om det är fråga om ett avtal om fortlöpande prestation gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.

Artikel 6 - Ångerrätt

När det gäller produkter:
 1. Konsumenten kan ångra ett köpeavtal om en produkt utan att ange skäl under en betänketid på minst 14 dagar. Företagaren får fråga konsumenten om skälet till ångerrätten, men kan inte tvinga konsumenten att ange skälen.
 2. Den betänketid som avses i punkt 1 börjar löpa den dag då produkten tas emot av konsumenten eller av en tredje part som konsumenten i förväg har utsett och som inte är transportör, eller
  1. Om konsumenten har beställt flera produkter i samma ordning: den dag då konsumenten eller en tredje part som konsumenten har utsett tog emot den sista produkten. Företagaren får vägra en beställning av flera produkter med olika leveransdatum, förutsatt att han tydligt informerar konsumenten om detta före beställningsprocessen.
  2. Om leveransen av en produkt består av flera partier eller delar: den dag då konsumenten eller en tredje part som konsumenten utsett tog emot det sista partiet eller den sista delen.
  3. Vid avtal om regelbunden leverans av produkter under en viss period: den dag då konsumenten eller en tredje part som konsumenten utsett tog emot den första produkten.
När det gäller tjänster och digitalt innehåll som inte levereras på en fysisk bärare:
 1. Konsumenten kan säga upp ett avtal om tjänster eller ett avtal om leverans av digitalt innehåll som inte levereras på en fysisk bärare utan att ange skäl under minst 14 dagar. Företagaren får fråga konsumenten om orsaken till hävandet men kan inte tvinga honom eller henne att uppge orsaken eller orsakerna.
 2. Den betänketid som avses i artikel 3 börjar dagen efter det att avtalet har ingåtts.
 3. Produkter för vilka licensnyckeln redan har utfärdats är uteslutna från återkallelse.
 4. EU-direktiv 2011/83/EU Art. 16-i är tillämplig. När den digitala programvaran har utfärdats och öppnats är det inte längre möjligt att returnera eller byta produkten. Om konsumenten har dragit tillbaka sin rätt till återlämning är det inte längre möjligt att återlämna eller byta produkten.
Förlängd betänketid för produkter, tjänster och digitalt innehåll som inte har levererats på en fysisk bärare om ingen information om ångerrätten har lämnats:
 1. Om företagaren inte har gett konsumenten den information om ångerrätten som krävs enligt lag eller inte har tillhandahållit standardformuläret för ångerrätt, löper betänketiden ut tolv månader efter utgången av den ursprungliga betänketiden i enlighet med den betänketid som fastställs i de föregående punkterna i denna artikel.
 2. Om företagaren har gett konsumenten den information som avses i föregående artikel inom tolv månader efter den ursprungliga betänketidens början, löper betänketiden ut 14 dagar efter den dag då konsumenten fick informationen.

Artikel 7 - Konsumentens skyldigheter under betänketiden

 1. Under denna period ska konsumenten hantera produkten och förpackningen med försiktighet. Konsumenten får endast packa upp eller använda produkten i den utsträckning som är nödvändig för att fastställa produktens art, egenskaper och effekt. Den vägledande principen är att konsumenten endast får hantera och inspektera produkten på samma sätt som man får hantera en produkt i en butik.
 2. Konsumenten är endast ansvarig för den värdeminskning av produkten som orsakas av det sätt att hantera produkten som gick längre än vad som tillåts i punkt 1.
 3. Konsumenten är inte ansvarig för produktens värdeminskning om företagaren inte har gett honom all laglig information om ångerrätten innan avtalet ingicks.

Artikel 8 - Utövande av konsumentens ångerrätt och kostnader

 1. Om konsumenten utövar sin ångerrätt ska han eller hon inom betänketiden meddela företagaren detta på ett otvetydigt sätt med hjälp av standardformuläret för ångerrätt.
 2. Konsumenten ska återlämna produkten eller leverera den till (den auktoriserade representanten för) företagaren så snart som möjligt, men inom 14 dagar räknat från dagen efter den dag som följer på det meddelande som avses i punkt 1. Detta behöver inte göras om företagaren har erbjudit sig att själv hämta produkten. Konsumenten har iakttagit tidsfristen för återlämnande av produkten i alla fall om produkten återlämnas före utgången av betänketiden.
 3. Konsumenten ska återlämna produkten med alla levererade tillbehör och om det är rimligt möjligt i ursprungligt skick och i originalförpackning och i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner från företagaren.
 4. Risken och bevisbördan för att ångerrätten utövas korrekt och i rätt tid åligger konsumenten.
 5. Konsumenten ska stå för de direkta kostnaderna för att returnera produkten. Om företagaren inte har meddelat att konsumenten ska stå för dessa kostnader eller om företagaren har påpekat att han själv kommer att stå för kostnaderna, behöver konsumenten inte betala kostnaden för att returnera produkten.
 6. Om konsumenten ångrar sig efter att först uttryckligen ha begärt att utförandet av en tjänst eller leveransen av gas, vatten eller el som inte är färdigställd för försäljning inte ska påbörjas i en begränsad volym eller en viss mängd under betänketiden, ska konsumenten till entreprenören betala ett belopp som motsvarar den del av förpliktelsen som redan har fullgjorts vid tidpunkten för ångerrätten jämfört med det fullständiga fullgörandet av förpliktelsen.
 7. Konsumenten ska inte stå för kostnaderna för att utföra tjänster för leverans av vatten, gas eller el som inte har gjorts klara för försäljning i en begränsad volym eller kvantitet, eller för leverans av fjärrvärme om
  1. företagaren inte har gett konsumenten den information som krävs enligt lag om ångerrätt, kostnadsersättning vid ångerrätt eller standardformuläret för ångerrätt, eller
  2. om konsumenten inte uttryckligen har begärt att tjänsten eller leveransen av gas, vatten och el eller fjärrvärme ska påbörjas under betänketiden.
 8. Konsumenten har ingen kostnad för fullständig eller partiell leverans av digitalt innehåll som inte är lagrat på en fysisk bärare om
  1. konsumenten före leveransen inte uttryckligen har gett sitt samtycke till att avtalets fullgörande påbörjas före utgången av betänketiden;
  2. han eller hon inte erkände att han eller hon förlorade sin ångerrätt när han eller hon gav sitt samtycke, eller
  3. företagaren inte har bekräftat konsumentens uttalande.
 9. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt upphör alla ytterligare avtal att gälla enligt lag.

Artikel 9 - Entreprenörens skyldigheter i händelse av återkallelse

 1. Om företagaren gör det möjligt att anmäla sitt återkallande på elektronisk väg ska han omedelbart skicka ett mottagningsbevis.
 2. Företagaren ska ersätta alla betalningar som konsumenten gjort, inklusive eventuella leveranskostnader som konsumenten kan ta ut för den returnerade produkten, så snart som möjligt men inom 14 dagar efter den dag då konsumenten meddelade honom om ångerrätten. Om företagaren inte erbjuder sig att själv hämta produkten kan han vänta med att betala tillbaka tills han har fått produkten eller tills konsumenten har bevisat att han har returnerat produkten, beroende på vilket som inträffar först.
 3. Företagaren ska använda samma betalningsmedel som konsumenten använde, om inte konsumenten samtycker till ett annat betalningsmedel. Återbetalningen är kostnadsfri för konsumenten.
 4. Om konsumenten har valt ett dyrare leveranssätt i stället för det billigaste standardleveranssättet behöver entreprenören inte ersätta merkostnaderna för det dyrare sättet.

Artikel 10 - Undantag från ångerrätten

Företagaren kan undanta följande produkter och tjänster från ångerrätten, men endast om företagaren tydligt meddelar detta i samband med erbjudandet eller i alla fall i god tid innan avtalet ingås:

 1. Produkter eller tjänster med ett pris som är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som entreprenören inte har något inflytande över och som kan inträffa inom ångerfristen;
 2. Avtal som ingås under en offentlig auktion. En offentlig auktion definieras som en försäljningsmetod där företagaren erbjuder produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster till en konsument som är personligen närvarande eller har möjlighet att vara personligen närvarande vid auktionen under ledning av en auktionsförrättare och där den som vinner budgivningen är skyldig att köpa produkterna, det digitala innehållet och/eller tjänsterna.
 3. Tjänsteavtal, efter det att tjänsten har utförts fullt ut, men endast om
  1. utförandet påbörjades med konsumentens uttryckliga samtycke i förväg, och
  2. konsumenten har uppgivit att han eller hon förlorar sin ångerrätt så snart företagaren har fullgjort avtalet fullt ut.
 4. Tjänsteavtal om tillhandahållande av boende under en viss genomförandeperiod och annat än för bostadsändamål, godstransporter, biluthyrning och catering;
 5. Avtal som rör fritidsaktiviteter när ett visst datum eller en viss period för utförandet har avtalats i avtalet;
 6. Produkter som tillverkas enligt konsumentens specifikationer, som inte är prefabricerade och som tillverkas på grundval av konsumentens individuella val eller beslut eller som är avsedda för en viss person;
 7. Förgängliga produkter eller produkter med begränsad hållbarhet.
 8. Förseglade produkter som av hälsoskäl eller hygieniska skäl inte är lämpliga att återlämna och vars försegling har brutits;
 9. Produkter som på grund av sin natur är oåterkalleligt blandade med andra produkter;
 10. Alkoholhaltiga drycker vars pris har avtalats vid avtalets ingående men vars leverans kan ske först efter 30 dagar och vars verkliga värde beror på fluktuationer på marknaden som företagaren inte kan påverka.
 11. Förseglade ljud- och videoinspelningar och datorprogram vars förseglingar brutits efter leverans;
 12. Tidningar, tidskrifter och magasin, med undantag för prenumerationer på dem;
 13. Leverans av digitalt innehåll på annat sätt än på en fysisk bärare, men endast om:
  1. prestationen påbörjades med konsumentens uttryckliga samtycke i förväg, och
  2. konsumenten har uppgivit att han eller hon kommer att förlora sin ångerrätt om han eller hon gör detta.

Artikel 11 - Priset

 1. Priserna på de tillhandahållna produkterna och/eller tjänsterna får inte höjas under den giltighetstid som anges i erbjudandet, med förbehåll för prisändringar på grund av ändrade mervärdesskattesatser.
 2. Med avvikelse från föregående stycke får entreprenören erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som entreprenören inte har någon kontroll över, till rörliga priser. I erbjudandet ska det anges att de kan vara föremål för fluktuationer och att alla angivna priser är riktpriser.
 3. Prishöjningar inom 3 månader efter det att avtalet har ingåtts är tillåtna endast om de beror på ny lagstiftning.
 4. Prishöjningar från och med 3 månader efter det att avtalet har ingåtts är tillåtna endast om entreprenören har föreskrivit detta och
  1. de är en följd av rättsliga bestämmelser eller föreskrifter, eller
  2. konsumenten har rätt att häva avtalet före den dag då prishöjningen börjar gälla.
 5. Alla priser som anges vid tillhandahållande av produkter eller tjänster är inklusive moms.

Artikel 12 - Genomförande av ett avtal och extra garanti

 1. Entreprenören garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, med de specifikationer som anges i erbjudandet, med rimliga krav på användbarhet och/eller tillförlitlighet och med de lagstadgade bestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter som gällde den dag då avtalet ingicks. Om så överenskommits garanterar entreprenören också att produkten är lämplig för annat än normal användning.
 2. En extra garanti som erbjuds av företagaren, dennes leverantör, tillverkare eller importör ska aldrig påverka de rättigheter och krav som konsumenten kan göra gällande mot företagaren om företagaren inte har uppfyllt sina skyldigheter, om företagaren inte har uppfyllt sin del av avtalet.
 3. Med "extra garanti" avses varje skyldighet som företagaren, hans leverantör, importör eller tillverkare har att överlåta vissa rättigheter eller fordringar till konsumenten som går längre än vad som krävs enligt lag om han eller hon inte uppfyller sin del av avtalet.

Artikel 13 - Leverans och genomförande

 1. Entreprenören ska iaktta bästa möjliga omsorg när han/hon bokar beställningar och utför produktbeställningar och när han/hon bedömer förfrågningar om tillhandahållande av tjänster.
 2. Leveransplatsen är den adress som konsumenten har angett till företagaren.
 3. Med beaktande av bestämmelserna i artikel 4 i dessa allmänna villkor ska entreprenören utföra accepterade beställningar med lämplig snabbhet, men minst inom 30 dagar, om inte en annan leveransperiod har avtalats. Om leveransen har försenats, eller om en beställning inte kan utföras eller endast delvis kan utföras, ska konsumenten informeras om detta inom en månad efter beställningen. I sådana fall har konsumenten rätt att häva avtalet utan kostnad och med rätt till eventuell ersättning.
 4. Efter ett avvisande i enlighet med föregående stycke ska företagaren återbetala den betalning som konsumenten har gjort utan dröjsmål, dock minst inom 30 dagar efter avvisandet.
 5. Risken för förlust och/eller skada på produkterna ska bäras av entreprenören fram till tidpunkten för leverans till konsumenten eller en i förväg utsedd representant som konsumenten känner till, om inte annat uttryckligen överenskommits.

Artikel 14 - Avtal om fortlöpande prestationer: varaktighet, uppsägning och förnyelse

Artikel 14 är uppdelad i två patent. Del 1 avser konsumenters transaktioner. Del 2 handlar om transaktioner mellan företag. Det handlar om ett avtal mellan företagaren (se artikel 2) och en slutkund i näringslivet. En företagskund identifieras med ett momsregistreringsnummer eller genom att beställa en företagsprodukt.
För konsumenter gäller följande:
 1. Uppsägning: Konsumenten kan alltid säga upp ett avtal som ingåtts på obestämd tid och som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, med iakttagande av uppsägningsreglerna och med högst en månads uppsägningstid.
 2. Konsumenten kan alltid säga upp ett avtal som ingåtts för en viss tid och som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster vid utgången av den specifika perioden, med iakttagande av uppsägningsreglerna och med högst en månads uppsägningstid.
 3. Konsumenten kan häva de avtal som nämns i föregående punkter:
  1. när som helst och inte begränsas till uppsägning vid en viss tidpunkt eller under en viss period;
  2. åtminstone på samma sätt som de ingicks av honom;
  3. alltid med samma uppsägningstid som företagaren själv fastställt.
 4. Förlängning: Ett avtal som ingåtts för en bestämd period och som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte automatiskt förlängas eller förnyas för en bestämd period.
 5. Trots vad som sägs i föregående stycke får ett avtal för viss tid som omfattar regelbunden leverans av dagstidningar, dagstidningar, veckotidningar och tidskrifter tyst förlängas med en specifik period på högst tre månader om konsumenten kan säga upp detta förlängda avtal mot slutet av förlängningen med en uppsägningstid på högst en månad.
 6. Ett avtal som ingåtts för viss tid och som omfattar regelbunden leverans av varor eller tjänster får endast förlängas tyst på obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp avtalet med en månads uppsägningstid. Uppsägningstiden är högst tre månader om avtalet gäller leverans av dagstidningar, dagstidningar, veckotidningar och tidskrifter som sker regelbundet men mindre än en gång i månaden.
 7. Ett avtal med begränsad varaktighet för regelbunden leverans av provdagstidningar, dagstidningar, veckotidningar och tidskrifter (prov- eller introduktionsabonnemang) förnyas inte tyst och upphör automatiskt efter prov- eller introduktionsperioden.
 8. Varaktighet: Om avtalets varaktighet är längre än ett år får konsumenten säga upp avtalet när som helst efter ett år med en uppsägningstid på högst en månad, såvida inte rimlighet och rättvisa hindrar uppsägning före utgången av den överenskomna löptiden.
För företagskunderna gäller:
 1. Slutkunden kan när som helst säga upp ett avtal som ingåtts för en obestämd tid och som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, med iakttagande av de överenskomna uppsägningsreglerna och med en uppsägningstid på högst tre månader. För att ange "obestämd tid" används bland annat (men inte enbart) följande termer: För att beteckna "tid på obestämd tid" används bl.a. följande uttryck: "automatisk förnyelse", "obegränsad", "utan slutdatum", "automatisk förnyelse".
 2. Slutkunden får inte säga upp ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el eller tjänster).
 3. I motsats till avtal om produkter eller tjänster kan slutkunden inte säga upp ett fast avtal (t.ex., men inte begränsat till 1, 2 eller 3 år) under tiden.
 4. Ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som omfattar regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster kan förlängas automatiskt efter löptiden. På grundval av en sådan förlängning gäller senare möjligheten att säga upp avtalet när som helst med iakttagande av de överenskomna uppsägningsreglerna och med en uppsägningstid på högst tre månader.

Artikel 15 - Betalning

 1. Om inget annat anges i avtalet eller i tilläggsvillkoren ska de belopp som konsumenten ska betala betalas inom 14 dagar efter betänketiden eller, om det inte finns någon betänketid, inom 14 dagar efter det att avtalet har ingåtts. Om det är fråga om ett avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna tidsfrist löpa den dag då konsumenten fick bekräftelsen på avtalet.
 2. Vid försäljning av produkter till konsumenter är det inte tillåtet att förhandla om en förskottsbetalning på mer än 50 % i de allmänna villkoren. Om en förskottsbetalning har avtalats får konsumenten inte hävda någon rättighet i fråga om utförandet av beställningen i fråga eller tjänsten/tjänsterna i fråga innan den avtalade förskottsbetalningen har gjorts.
 3. Konsumenten är skyldig att utan dröjsmål informera företagaren om eventuella felaktigheter i de betalningsuppgifter som lämnats eller angetts.
 4. Om konsumenten inte har fullgjort sin betalningsskyldighet i tid och företagaren har påpekat att betalningen var försenad och gett konsumenten en tidsfrist på 14 dagar för att fullgöra betalningsskyldigheten, ska konsumenten betala lagstadgad ränta på det belopp som ska betalas och företagaren har rätt att debitera konsumenten för eventuella utomrättsliga inkassokostnader. Dessa utomrättsliga inkassokostnader uppgår till högst 15 % för utestående belopp upp till 2 500 euro, 10 % för följande 2 500 euro och 5 % för följande 5 000 euro, med ett minimibelopp på 40 euro. Företagaren får avvika från de ovannämnda beloppen och procentsatserna till förmån för konsumenten.

Artikel 16 - Klagomålsförfarandet

 1. Entreprenören ska ha ett klagomålsförfarande som är tillräckligt meddelat och ska behandla klagomålet i enlighet med detta förfarande.
 2. Klagomål om avtalets fullgörande ska lämnas in till företagaren med en fullständig och tydlig beskrivning inom rimlig tid efter det att konsumenten upptäckte bristerna.
 3. Klagomål som lämnas in till entreprenören ska besvaras inom 14 dagar efter mottagandet. Om ett klagomål kräver en förutsebar längre handläggningstid ska företagaren svara inom 14 dagar med ett meddelande om mottagande och en uppgift om när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.
 4. Ett klagomål om entreprenörens produkt, tjänst eller eftermarknadsservice kan också lämnas in till Stichting Webshop Keurmerk med hjälp av ett klagomålsformulär som finns på konsumentsidan på webbplatsen www.Stichting Webshop Keurmerk. org. Klagomålet kommer då att skickas till entreprenören i fråga och till Stichting Webshop Keurmerk.
 5. Om klagomålet inte kan lösas i ett gemensamt samråd inom en rimlig tid eller inom tre månader efter det att klagomålet lämnats in, uppstår en tvist som omfattas av reglerna för tvistlösning.

Artikel 17 - Tvister

 1. Avtal mellan företagaren och konsumenten som omfattas av dessa allmänna villkor regleras uteslutande av nederländsk lag.
 2. Med iakttagande av bestämmelserna nedan kan tvister mellan konsumenten och företagaren om ingående eller fullgörande av avtal om produkter eller tjänster som företagaren ska leverera eller redan har levererat lämnas in av både konsumenten och företagaren till Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP, Haag (Den Haag) (www.sgc.nl).
 3. En tvist behandlas av tvistlösningskommittén [Geschillencommissie] endast om konsumenten har lämnat in sitt klagomål till företagaren inom rimlig tid.
 4. Tvisten måste lämnas in skriftligen till Geschillencommissie Webshop inom tre månader efter det att tvisten uppstått.
 5. Om konsumenten vill lämna in en tvist till Geschillencommissie är företagaren bunden av detta val. När företagaren vill lämna in tvisten till Geschillencommissie måste konsumenten inom fem veckor efter en skriftlig begäran från företagaren skriftligen uttala sig om huruvida han önskar detta eller om han vill att tvisten ska behandlas av den behöriga domstolen. Om företagaren inte har hört talas om konsumentens val inom fem veckor har företagaren rätt att lämna in tvisten till den behöriga domstolen.
 6. Beslutet från Geschillencommissie kommer att fattas på de villkor som anges i skiljedomskommissionens regler (http://www.degeschillencommissie.nl/over-onss/decommissies/2701/webshop). Ett beslut av Geschillencommissie är ett bindande råd.
 7. Tvistenämnden kommer inte att behandla en tvist eller kommer att avbryta behandlingen av den om entreprenören beviljas anstånd, går i konkurs eller faktiskt avslutar sin affärsverksamhet innan kommissionen har behandlat en tvist vid en förhandling och meddelat ett slutligt avgörande.
 8. Om det utöver Geschillencommissie Webshop finns en annan tvistkommitté som är erkänd av eller ansluten till Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) [Stiftelsen för konsumentklagekommittéer] eller Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) [Nämnden för klagomål på finansiella tjänster], För tvister som huvudsakligen rör försäljningsmetoder eller distanstjänster är Geschillencommissie Webshop Keurmerk företrädesvis behörig, och för alla andra tvister är den tvistkommitté som erkänns av och är ansluten till SGC eller Kifid behörig.

Artikel 18 - Garanti från denna bransch

 1. Webshop Keurmerk garanterar att dess medlemmar följer det bindande yttrandet från tvistekommittén Webshop om inte medlemmen beslutar att skicka det bindande yttrandet för omprövning till domstolen inom två månader. Denna garanti återuppstår om det bindande yttrandet efter domstolens prövning har bekräftats och domen har vunnit laga kraft. Webshop Keurmerk kommer att betala detta belopp till konsumenten upp till 10 000 euro per bindande yttrande. 10 000 euro kommer att betalas om beloppet överstiger 10 000 euro per bindande yttrande. När det gäller det resterande beloppet har Webshop Keurmerk en skyldighet att försöka se till att medlemmarna följer det bindande rådet.
 2. För att denna garanti ska kunna tillämpas krävs att konsumenten lämnar in ett skriftligt överklagande till Webshop Keurmerk och att han överlåter kravet mot entreprenören till Stichting Webshop Keurmerk. Om fordran på entreprenören överstiger 10 000 euro kommer konsumenten att erbjudas att överlåta fordran på det överskjutande beloppet till Stichting Webshop Keurmerk, varefter denna organisation i eget namn och på egen bekostnad ska försöka få betalning och fullgörande av dessa rättigheter för att kompensera konsumenten.

Artikel 19 - Ytterligare bestämmelser eller undantag

Tilläggsbestämmelser och/eller undantag från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och ska skrivas eller registreras på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra dem på ett lättillgängligt sätt på en långsiktig databärare.

Artikel 20 - Ändringar av de allmänna villkoren för Stichting Webshop Keurmerk

 1. Dessa allmänna villkor kommer inte att ändras annat än i samråd med Consumentenbond (konsumentföreningen).
 2. Ändringar av dessa villkor är giltiga först efter att de har offentliggjorts på lämpligt sätt, förutsatt att vid lämpliga ändringar ska den bestämmelse som är mest fördelaktig för konsumenten ha företräde under ett erbjudandes giltighetstid.

Adress Stichting Webshop Keurmerk:

Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam